บุคลากร

นางวราลี  ช่างย้อม

หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ
Email : mammo_45@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4181

นางยุพินพร โนนจุ้ย

นักบริหารงานพัสดุ
Email : yuphinp@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นายเชษฐ์ดนัย พราหมณ์บุญมี

พนักงานพัสดุ
Email : danny_phramboonmee@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นางสาวนฤมล กาวิละวงค์

นักการเงินและบัญชี
Email : naruemonkawi@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวยุพิณ บัวคำปัน

นักการเงินและบัญชี
Email : yupin@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4114

นางสาวสินีนุช พรหมมิจิตร

นักการเงินและบัญชี
Email : sp.sineenuch@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวสุวิมล มะธุ

นักการเงินและบัญชี
Email : suwimon23ma@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-41104

นางสาวปรียาภัทร ปาคำ

นักการเงินและบัญชี
Email : namtoei.preeyapat@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4114

นางสาวกันตินันท์ คำราพิช

นักจัดการงานทั่วไป
Email : kantinan.k@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4181

นางสาวณัฐวรรณ วรินทร์รักษ์

นักการเงินและบัญชี
Email : nattawan.v@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวสุทธิลักษณ์ จักร์ปั๋น

นักบริหารงานพัสดุ
Email : suttiluk.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

นางสาวภรณี สรรพศรี

นักจัดการงานทั่วไป
Email : poranee.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นายพชรพล อินทกุล

นักจัดการงานทั่วไป
Email : phacharaphon.i@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

นายวสันต์ ฉายหิรัญ

นักจัดการงานทั่วไป
Email : wasan.ch@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นางสาวณิชนันทน์ กันชะนะ

นักการเงินและบัญชี
Email : Nidchanun.kan@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4114

 3,240 total views,  1 views today