บุคลากร

นางวราลี  ช่างย้อม

หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ
Email : mammo_45@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4181

นางยุพินพร โนนจุ้ย

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ (งานพัสดุ)
Email : yuphinp@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นายเชษฐ์ดนัย พราหมณ์บุญมี

พนักงานพัสดุ
Email : danny_phramboonmee@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นายมานูญ ดอกพร้าว

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : redcat2525@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

นางสาวนฤมล กาวิละวงค์

นักการเงินและบัญชี
Email : naruemonkawi@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวยุพิณ บัวคำปัน

นักการเงินและบัญชี
Email : yupin@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4114

นางสาวณัฐวีณ์ ไชยริศรี

นักการเงินและบัญชี
Email : vawvawsc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวสินีนุช พรหมมิจิตร

นักการเงินและบัญชี
Email : sp.sineenuch@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวสุวิมล มะธุ

นักการเงินและบัญชี
Email : suwimon23ma@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-41104

นางสาวปรียาภัทร ปาคำ

นักการเงินและบัญชี
Email : namtoei.preeyapat@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-5394-4114

นางสาวกันตินันท์ คำราพิช

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : kantinan.k@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4181

นางสาวณัฐวรรณ วรินทร์รักษ์

นักการเงินและบัญชี
Email : nattawan.v@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2036

นางสาวสุทธิลักษณ์ จักร์ปั๋น

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : suttiluk.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

นางสาวภรณี สรรพศรี

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : poranee.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-4110

นายพชรพล อินทกุล

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : phacharaphon.i@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

นางสาวเบญาภา สุยะไอ่

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : benyapa.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5394-2038

 2,389 total views,  3 views today