งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่ดังนี้

 1. รับเงิน นำส่งเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2552 
 2. เบิกจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และความมีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำรายงานทางการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
 5. จัดทำสารสนเทศทางการเงินเสนอผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจ
 6. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินให้คณะฯ  เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

การปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ นักบัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีฯ.  2553)  ดังนี้

 1. ความโปร่งใส 
 2. ความเป็นอิสระ 
 3. ความเที่ยงธรรม
 4. ความซื่อสัตย์สุจริต
 5. ความรู้ความสามารถ 
 6. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 7. รักษาความลับ
 8. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
 9. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้
 10. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป

 8,123 total views,  10 views today