งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ

มุมนักวิจัย/บริการวิชาการ

รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับ
นักวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ

รวบรวมลิงค์ต่างๆ
ที่มีความสำคัญ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : webmaster@eng.cmu.ac.th