งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

ขั้นตอน/
ระยะเวลาดำเนินการ

มุมนักวิจัย/
บริการวิชาการ

มุมผู้ประกอบการ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : webmaster@eng.cmu.ac.th