งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. จัดหาพัสดุให้ภาควิชาและสำนักงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ถึง ฉบับที่ 3 และตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  บนพื้นฐานความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้  การจัดหาพัสดุจะคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้กำหนดมาตรฐานการจัดหาพัสดุภายใน 5 วันทำการ นับจากได้รับแจ้งความต้องการจากผู้ขอรับบริการ
 2. ควบคุมและดูแลพัสดุโดยการส่งมอบพัสดุที่ตรงกับความต้องการและทันเวลาให้ผู้ขอรับบริการ  จัดทำบัญชีคุมวัสดุคงคลัง   ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์  และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  
 3. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและระหว่างปี  เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงสำหรับครุภัณฑ์ชำรุด และขอเสนอดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
 4. บริหารสัญญาเช่าสำหรับการให้บริการเช่าพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. บริหารหลักประกันสัญญาจากผู้ประกอบการกรณีสัญญาซื้อ/ขาย หรือ สัญญาจ้าง
 6. ให้บริการด้านอื่น ๆ  เช่น บริการการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ  และบริการประสานงานกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัสดุ  เป็นต้น

การปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ นักพัสดุตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ดังนี้

 1. ต้องวางตัวเป็นกลาง ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
 2. ต้องปฏิบัติงานโดยยึด ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 3. การพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้คำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผล
 4. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาติดต่อ หรือเป็นคู่สัญญา ด้วยความเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็นตรงตามหลักวิชาการ
 6. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงงานด้านการพัสดุ พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ เงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

 1,232 total views,  1 views today